องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
นายวินัย นาสูงชน
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0813699451
นายวินัย นาสูงชน
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0813699451
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder แผนอัตรากำลัง
folder แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติ
folder ประชุมการวิเคราะห์แผนงาน
folder แผนพัฒนาห้าปี(2561-2565)
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 1
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 2
folder แผนบริหารความต่อเนื่อง
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉ.4
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 3
folder แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13 (2566-2570)
folder พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566-2570 ฉ.5
folder แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อปท. งบประมาณ 2566
ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIft Pilict)
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 6 เดือน
folder แผนการเสริมสร้างมาตราฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565-2568
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)
ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คู่มือการจัดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
folder คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ
folder รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้7,605
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,085
ทั้งหมด 276,158

camera_alt ภาพกิจกรรม
เชิญร่วมงานโครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2567
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ณ วัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมโครงการ “ถนนสายบุญ ด้วยพลัง บวร” ณ วัดบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ อบต.โพธิ์สัย ประจำปี 2567
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย ๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี ๒๕๖๗
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปี ๒๕๖๗
งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 2567
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ขอเชิญร่วมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.โพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ