องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโพธิ์สัย มาตราการป้องกันการเรียกรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์กา่รบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง นโยบายไม่ให้ และไม่รับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1