องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ใสสะอาด 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโพธิ์สัย มาตราการป้องกันการเรียกรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์กา่รบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง นโยบายไม่ให้ และไม่รับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
find_in_page ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1