องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
insert_drive_file ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ใสสะอาด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลโพธิ์สัย มาตราการป้องกันการเรียกรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์กา่รบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศมาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งในกรณีทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2