messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line) info ข้อมูลบริการประชาชน one stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพธิ์สัยเกมส์ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จึงได้วางแนวทางจัด กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด พิธีเปิด กีฬา “โพธิ์สัยเกมส์” ได้รับเกียรติจาก ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ พันโทสังคม แสนวัง นายก อบต.โพธิ์สัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯครั้งนี้
ผู้โพส : กองการศึกษา