องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการเรียนรู้ ฝึกศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2
รายละเอียด : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 "โครงการเรียนรู้ ฝึกศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ มีการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน คือ อาคารที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและทางเดิน อาคารที่ 2 เป็นส่วนการศึกษา ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องกิจกรรม ห้องรับรอง ห้องสมุด อาคารที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงและสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ อาคารที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย ห้องคลังโบราณวัตถุ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์และสงวนรักษา เนื้อหาการจัดแสดงในห้องนิทรรศการ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นช่วยค้นคว้าและรวบรวม แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง คือ ธรรมชาติวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่นประจำจังหวัด โดยจัดแสดงในอาคารที่ 3 ดังนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในด้านต่างๆ ประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และมรดกดีเด่นในเรื่องการเลี้ยงช้าง ชั้นบน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายกูย และชาวไทยโคราช ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และมรดกดีเด่นในงานหัตถกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านในด้านต่างๆ 2. ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีความเป็นอยู่ ความผูกพัน ของคนในชุมชนและช้าง รวมทั้งประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมอย่างใกล้ชิด ชาวบ้านตากลาง แต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน จนช้างที่พวกตนเลี้ยงไว้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของตน ก่อให้เกิดสายใยความผูกพันที่แน่นเฟ้นขึ้น ระหว่างคนกับช้าง ณ บ้านตากลาง จ. สุรินทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ สนามแสดงช้างแสนรู้ จะมีการแสดงความสามารถอันเฉลียวฉลาดและน่ารักของช้างในศูนย์ฯ อาทิ ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ โดยจะเปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 10.30 น. และ 14.30 น. ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ วิวัฒนาการของช้าง ช้างในยุคต่างๆ โครงกระดูกช้าง โรคที่เกี่ยวข้องกับช้าง เครื่องมือในการคล้องช้าง ภาพวิธีการจับช้างในรูปแบบต่างๆ ลักษณะสำคัญของช้าง อาหารและยาสมุนไพรช้าง วิถีความผูกพันระหว่างคนกับช้าง พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้าง ขั้นตอนวิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่เสียชีวิต วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกวยหรือกูย เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1และ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ซึ่งวันนี้นำโดย รองนายก อบต.โพธิ์สัย นางไมตรี วงษ์ธรรม พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นามมุลตรี เลขานายก ฯ นายอนันท์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต. โพธิ์สัย และ ครูหัวหน้าศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ของ อบต.โพธิ์สัย รวมถึง ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่ร่วมเดินทางในวันนี้ ขอขอบคุณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1 และ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้นำ ผู้ปกครองพร้อมน้องๆหนูๆไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พร้อมเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ อย่างมีความสุขและปลอดภัย ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่ บุตรหลานของท่าน ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดย พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม ผู้ดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษานักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กทุกท่าน ที่ดูแลเด็กเล็ก เป็นอย่างดี #องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย #กองการศึกษาและวัฒนธรรม #พิพิธภัณสถานแห่งชาติสุรินทร์ #ศูนย์คชศึกษา #หมู่บ้านช้างสุรินทร์
ผู้โพส : admin