messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line) info ข้อมูลบริการประชาชน one stop Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ต้อนรับ คณะกรรมการฯ ตรวจ เพื่อรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
รายละเอียด : ตามที่อำเภอศรีสมเด็จได้แจ้งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามารตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ และดำเนินการการจัดการศึกษาของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยนำผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 มาพิจารณานิเทศ ติดตามแบบบูรณาการและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1-2 โดยพันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ รองนายก,นางไมตรี วงษ์ธรรม รองนายก , นางกฤติยา พละสุ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.โพธิ์สัย นายอนันท์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย ครู ศพด.1-2 บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมรับตรวจ และต้อนรับ คณะกรรมการฯ ตรวจ เพื่อรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยได้รับข้อเสนอแนะและคำชม บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
ผู้โพส : admin