องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
image ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องมาตราการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [5 เมษายน 2564]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [5 เมษายน 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [5 เมษายน 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [5 เมษายน 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [5 เมษายน 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย [5 เมษายน 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนฯ [5 เมษายน 2564]
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)