ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย(ผ.ถ.1/1)และ ส.ถ. 1/1
รายละเอียด : ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา 12 แห่งพระราชบัญยัติการเลือกตั้งสมามชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ดังเอกสารตามแนบนี้
ชื่อไฟล์ : qh6Y7JXFri93218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : i5W4H1gFri93229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้