ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียด : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเอกสารหลักฐานในการสมัครฯ ของบุคคลทีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้วปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังรายละเอียดที่ปรากฎนี้
ชื่อไฟล์ : l0Z3z2XThu114313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้