ชื่อเรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : PCiTuMHTue34521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้