ชื่อเรื่อง : ประกาศผลสอบบุคคลเพิ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ)
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2566 และคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ20 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดดังสิ่งทีแนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : ySMNP6tMon40929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้