ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดถุงยังชีพผู้เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง