ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง