ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9(คุ้มใหม่)เส้นบ้านโพนทอง หมู่ที่9 (คุ้มใหม่)ไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่6 และบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 1 ตำบลสวนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)