ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง