องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group คณะผู้บริหาร
พันโทสังคม แสนวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0885630121
นางไมตรี วงษ์ธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0934171010
นายอาทิตย์ นามมูลตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0957596626
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
พันโทสังคม แสนวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0885630121
นางไมตรี วงษ์ธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0934171010
นายวินัย นาสูงชน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 081-369-9451
group สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาอบต.
โทร : 0981865442
นายคำกอง หลงคำรัตน์
รองประธานสภาฯ
โทร : 0813832815
นายมะโน พวงมัชสิมา
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0986633056
นางจำปี วิลัยพิษ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0982415590
ร้อยตรีสีลา สีเทา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0634911798
นายสมนึก บัวโสกเชือก
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0636762335
นายนุกิจ อ่อนท้าว
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0815340452
นายสุทธิเดช พิมพ์เกษร
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0862354553
นายคำกอง หลงคำรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
โทร : 0813832815
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0981865442
นางศิรินทร์พร ศรีสัณ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0973018887
นายมะโน พวงมัชสิมา
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0986633056
นายประดิษฐ์ สันคนุช
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0872209429
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยกิจการสภา)
โทร : 0927134364
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวินัย นาสูงชน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0813699451
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0818737425
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0658892802
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910511577
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0832906525
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952125599
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปรานี คะหาราช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0652458745
group สำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0658892802
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคล
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเกศมณี วรรณศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเกศมณี วรรณศรี
ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน งานสาธารณสุข
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน นิติกร
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานสภา)
นายพัชชากร พิมมะไฟ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายวรรณชัย ศรีวันทา
นักการภารโรง
group กองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0910511577
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวกัลย์นิชา ศรีฤาชา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
นายพงพรรณ อาจนามูล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางอภิญญา ศรีสัณ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาววราลักษณ์ วินทะไชย
ผช.จพง.ธุรการ
group กองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0832906525
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นางสาวศมิติน คุ้มคง
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางพัชรี มณีจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชนาภา พร้อมจะบก
ผช.นายช่างสำรวจ
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)
group กองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952125599
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางสาวสุกัญญา สานุสันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางรัชนี อะนาคะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสมัย โคแสงรักษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพรเพชร ผ่อนจตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวศิริพรรณ เหลือศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวปวีณา คำสีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาววิมพ์วิภา วาดพนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)