องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group คณะผู้บริหาร
พันโทสังคม แสนวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
พันโทสังคม แสนวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
พันตรีสุรศักดิ์ ปัญญาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางไมตรี วงษ์ธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางไมตรี วงษ์ธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายอาทิตย์ นามมูลตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายอาทิตย์ นามมูลตรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
group สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
(ว่าง)
ประธานสภาอบต.
(ว่าง)
ประธานสภาอบต.
(ว่าง)
รองประะานสภาฯ
(ว่าง)
รองประะานสภาฯ
(ว่าง)
เลขานุการสภาฯ
(ว่าง)
เลขานุการสภาฯ
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
(ว่าง)
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวยุวดี วงษ์คำจันทร์
นิติกร
นางสาวยุวดี วงษ์คำจันทร์
นิติกร
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเกศมณี รัตนลัย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเกศมณี รัตนลัย
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัณธญา สุทธิประภา
คนงานทั่วไป
นางสาวนัณธญา สุทธิประภา
คนงานทั่วไป
นางพัชรี มณีจักร์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสภา)
นางพัชรี มณีจักร์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสภา)
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง
group กองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางยวนใจ ศิริมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางยวนใจ ศิริมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนันทิยา แต้มไธสง
นักวิชาการพัสดุ
นางนันทิยา แต้มไธสง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
นางอนงค์ สุรินทอง
จพง.การเงินและบัญชี
นางอนงค์ สุรินทอง
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางจุรารักษณ์ ศิริจิตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางจุรารักษณ์ ศิริจิตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเมทินี วาดสีดา
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเมทินี วาดสีดา
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกปรีดา แพงมา
นายช่างโยธา
จ่าสิบเอกปรีดา แพงมา
นายช่างโยธา
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุพาภรณ์ สุวรรณหาร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยุพาภรณ์ สุวรรณหาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายภาสกร บัวไชยา
ผช.นายช่างสำรวจ
นายภาสกร บัวไชยา
ผช.นายช่างสำรวจ
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายเอกราช โภคาแสง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายเอกราช โภคาแสง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)
group กองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนันท์ โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางศุกร์จิตร กำเนิดพิลา
นักวิชาการศึกษา
นางแสงจันทร์ พิมพ์มะไฟ
ครู คศ.๒
นางแสงจันทร์ พิมพ์มะไฟ
ครู คศ.๒
นางณัชชา ศิริจิตร
ครู คศ.๒
นางณัชชา ศิริจิตร
ครู คศ.๒
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู คศ.๒
นางสุริวิภา สุวรรณหาร
ครู คศ.๒
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู คศ.๑
นางสมจิตร ทับสุริ
ครู คศ.๑
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางนิธินาถ ตลอดกลาง
ผช.นักสันทนาการ
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมพิตร์ สุระชัย
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี อะนาคะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนี อะนาคะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปนัดดา อาจคำไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย โคแสงรักษา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมัย โคแสงรักษา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวปวริศา จงใจสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายลิขิต อุดมลาภ
ผช.จพง.ธุรการ
นายลิขิต อุดมลาภ
ผช.จพง.ธุรการ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195