องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 28.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,562.5 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโพธิ์สัย มีภูมิประเทศลุ่มๆ ดอนๆ มีหน้าดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 มีความลาดชัน 0-2 % ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 160-200 เมตร เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10 บ้านโสกเชือก ประชากร ตำบลโพธิ์สัยมีประชากรทั้งสิ้น 7,801 คน แยกเป็นชาย 4,731 คน หญิง 3,070 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 284 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,590 ครัวเรือน โดยแยกจำนวนประชากร และครัวเรือนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
ประชากร

สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ ประชากรในตำบลโพธิ์สัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ยาสูบ รองลงมาได้แก่ รับจ้าง สภาพสังคม การศึกษา - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด (ม.1 - ม.6) - โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ตั้งอยู่บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4 (ป.1 - ม.3) - โรงเรียนบ้านโสกเชือก ตั้งอยู่บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7 (ป.1 - ป.6) - โรงเรียนโพนทอง (สญชัยประชาเวท) ตั้งอยู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 (ป.1 - ป.6) - โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 (ป.1 - ป.6) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์สัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, 6 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกเชือก (กรมการศาสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช (อบต.โพธิ์สัย จัดตั้งเอง) - การศึกษานอกโรงเรียน มีการเปิดศูนย์การศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด