องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group สำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวยุวดี วงษ์คำจันทร์
นิติกร
นางสาวยุวดี วงษ์คำจันทร์
นิติกร
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเกศมณี รัตนลัย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเกศมณี รัตนลัย
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัณธญา สุทธิประภา
คนงานทั่วไป
นางสาวนัณธญา สุทธิประภา
คนงานทั่วไป
นางพัชรี มณีจักร์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสภา)
นางพัชรี มณีจักร์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานสภา)
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115