องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0658892802
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นิติกร
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเกศมณี วรรณศรี
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอัจฉรา ปะกังพลัง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานสภา)
-
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง