องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การคัดเลือก การโอนย้าย การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file มาตราฐานงานทั่วไปเกี่ยวกับสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file มาตราฐานเงินค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน่ส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file มาตราฐานที่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข่้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวเงินค้าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
photo หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1