องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สวัสดีคับ ผมจะสร้างบ้าน ม.7 หากขอออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลานานไหมคับหรือรอรับเอกสารได้เลยตรับ ผมโทรติดต่อได้ที่เบอร์เจ้าหน้าที่คนไหนได้บ้างครับ

สวัสดีค่ะ แอดมิน อบต.โพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับ 4 ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีดังนี้นะคะ ก่อนอื่นขอลำดับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ของท่านยื่นเรื่องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ค่ะ 2. ท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง 4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป หมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร ในส่วนของเอกสารที่ใช้ยื่นนั้น หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) 2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (กรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้) 3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านค่ะ สำหรับการรอรับเอกสารนั้น ปกติแล้วหากเอกสารของผู้ยื่นพร้อมแล้วก็สามารถดำเนินการเสนอได้เลย ใช้เวลาภายใน 1 วันค่ะ หรือหากอย่างช้าก็ไม่เกิน 2 วันค่ะ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 043-563168 กดหมายเลขต่อไปยัง 116 ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ แอดมิน อบต.โพธิ์สัยยินดีให้บริการค่ะ

(โดย:นายสมคิด ต้องโพนทอง เขียนเมื่อ:20 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

สวัสดีค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ยินดีให้บริการค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิยช์นั้น 1 แบบ ทพ. 2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน 4 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน 5 ใบทะเบียนพาณิชย์ 6 กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยตรงที่หมายเลข 043-563168 ต่อ 101 ค่ะ

(โดย:คนสวย เขียนเมื่อ:11 มีนาคม 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว